Workers Party Logo

THE WORKERS PARTY

Wales 2021

Subscribe to the Workers Party

* indicates required
I live in Batley and Spen and want to help the Workers Party campaign

Rhaglen deg pwynt plaid gweithwyr

1 – Diwedd ar ryfeloedd imperialaidd a thra-arglwyddiaethu ariannol, gan ddechrau gyda thynnu’n ôl o NATO.

2 – Ailadeiladu diwydiant Prydain a diddymu’r ‘rhesymoli’ gwrth-weithwyr sy’n rhoi elw o flaen pobl i ddarparu swyddi defnyddiol, diogel i bawb mewn amodau gweddus, gyda chyflogau byw, gwyliau â thâl, absenoldeb salwch, absenoldeb mamolaeth, ac ati.

3 – Tai gweddus, rhad, diogel i bawb.

4 – Gofal ac addysg plant cyn-ysgol am ddim o ansawdd uchel, ac yna addysg gydol oes am ddim a hyfforddiant galwedigaethol.

5 – Gofal iechyd twymyn a chynhwysfawr heb unrhyw restrau aros, ynghyd â mynediad hawdd at fwyd rhad a maethlon.

6 – Golchdai, meithrinfeydd a chyfleusterau bwyta cyhoeddus o ansawdd uchel sy’n galluogi menywod i gymryd rhan mewn gwaith a bywyd cyhoeddus heb ragfarn na rhwystrau corfforol.

7 – Darpariaeth rhad ac am ddim o ansawdd uchel o’r holl wasanaethau cymorth angenrheidiol ar gyfer yr anabl, yn ogystal â’r henoed. Cefnogaeth lawn y wladwriaeth i alluogi teuluoedd i edrych ar ôl eu henoed, gyda chartrefi nyrsio a llety cysgodol i’r rhai sydd ei angen, fel bod yr holl weithwyr yn gallu byw bywydau llawn, urddasol ac ystyrlon.

8 – Mynediad cyffredinol i system drafnidiaeth gyhoeddus rhad neu am ddim wedi’i hintegreiddio’n llawn a’r holl fwynderau hanfodol: d?r, glanweithdra, gwresogi, trydan, post, ffôn, rhyngrwyd.

9 – Mynediad agored a hawdd i bob math o ddiwylliant a’r cyfryngau.

10 – Llywodraeth sy’n blaenoriaethu rhoi adnoddau i ddatrys problemau brys fel yr angen i fyw’n gynaliadwy a gwarchod ein hamgylchedd naturiol, gan roi gwyddoniaeth yng ngwasanaeth y bobl.